Vi på Team NordiQ tror på samarbete och vill inspirera samt sprida vidare den kunskap om arbetssätt,
processer och lösningar som kunder och partners dagligen nyttjar i effektiv informationshantering.

Vår Vision

Att bli en naturlig kunskapskälla för kunder och samarbetspartners över marknadens bästa informationshanteringslösningar.

Våra Värderingar​

Öppenhet Samarbete Resultat​

Vår verksamhet

Team NordiQ är ett svenskt företag som har kompetens och erfarenhet kring rådgivning, konsulttjänster och lösningar inom området informationshantering sedan över 20 år. 


Vi arbetar med livscykelhantering genom process, människa och system hos våra kunder och stöttar i arbetet med att hantera styrande, stödjande och redovisande information oavsett om det är av offentlig, kommersiell eller finansiell karaktär. Information som produceras och uppstår samt bevaras hos en myndighet eller organisation brukar vara tillsammans med medarbetarna den absolut den viktigaste tillgången i en verksamhet.


Ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad information uppstår oavsett vilken verksamhet som bedrivs och här arbetar vi med lösningar som stödjer detta med ECM, P2P, DAM, PIM, CRM och ERP för att nämna några exempel. Vi tror på samarbete och har ett brett och djupt kontaktnät med de bästa specialisterna inom området. För att uppnå ett förväntat resultat kombinerar vi de mjuka delarna som förutsättningar till gemensamt arbetssätt och den valda systemlösningen.

Mervärde till våra kunder skapar vi bland annat genom att addera förbättringar i befintliga lösningar samt erbjuda nya innovativa funktioner i syfte att effektivisera och säkra upp den tidigare investeringen. Kunden sätter vi alltid främst och kan som oberoende partner alltid leta upp den bästa lösningen som passar in efter varje behov.


Den Digitala Transformationen är här och vi vill bidra till att sprida och dela kunskap om kunders och partners framtagna lösningar för bästa möjliga återanvändning.

Kvalitetspolicy

 

KUNDER

Med anpassade konsulttjänster, system och lösningar inom informationshantering tillgodose kundens behov och förväntningar med rätt kvalitet, med rätt kompetens, i rätt tid samt ha en god lönsamhet för att vara en långsiktig partner till såväl kunder som samarbetspartners och leverantörer.

 

VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM

Ständigt utveckla vårt verksamhetsledningssystem efter kunders, myndigheters och företagets önskemål och krav. Följa framtagna dokumenterade processer med effektiva it-system för att säkerställa kvaliteten. Att ständigt jobba med förbättringar och korrigerande åtgärder som löpande tas fram genom rapportering, avvikelser och uppföljning av undersökningar i åtaganden för kunder, medarbetare och samarbetspartners.

 

ERBJUDANDE

Ständigt erbjuda ett ledande sortiment av konsulttjänster, programvaror och lösningar som efterfrågas av marknaden. Kvaliteten säkerställs via kvalificering av samarbetspartners och lösningar efter analysföretagens rekommendationer samt resultat vid referenstagningar.

 

TJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Skapa bästa möjliga nytta för våra kunder, via ett nätverk av erfarna samarbetspartners med marknadsledande utbud av programvaror, lösningar och tjänster. Att genom kontinuerlig samverkan mellan kunder sprida kunskap informationshantering.

 

MEDARBETARE

Medarbetarna är ett företags viktigaste tillgång och det är medarbetarnas kompetens, kreativitet, trivsel och arbete som avgör om vi når upp till kundernas förväntningar.

Introduktioner av nyanställd, individuell uppföljning, medarbetarsamtal, karriärstrappa samt kompetensutveckling är centralt i vårt arbete.

Team NordiQ tillhandahåller konsulttjänster, programvaror och lösningar som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom en mängd olika områden. Resultatet av detta medför en minskad pappersförbrukning när mer kommunikation sker digitalt och ger minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd. Här definieras hur vi påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

 

ANSVAR 
Team NordiQ bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med våra kunder, samarbets-partners, leverantörer och medarbetare och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Team NordiQ ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

 

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för miljöarbete är VD.

 

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga medarbetare inom företaget samt till samarbetsparterners och leverantörer.  

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoret sköts av varje medarbetare. Vid inköp av varor och tjänster till företaget väga miljöhänsyn in för att minska miljöpåverkan.

 

MILJÖASPEKTER
Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

 

ÅTERVINNING
Företagets verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

 

  • Inköp – Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Team NordiQ kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av system och tjänster ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
  • Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Team NordiQ arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska var miljömärkt.
  • Leverantörer – Team NordiQs leverantörer påverkar miljön genom exempelvis omhändertagande av utgången eller kasserad utrustning. Team NordiQ ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.
  • Kemikalier – I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.
  • Resor – Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

 

MILJÖMÅL OCH EGENKONTROLL
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är VD.

Miljöpolicy

CSR

Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande. 

 

På global nivå har det under FNs ledning arbetat fram en Agenda 2030 med de globala målen. 

 

CSR-symboler.png

 

Agenda 2030 och globala målen

2015 kom FNs Hållbarhetsmål/Agenda 2030 på plats och sedan dess blev CSR och Hållbarhet mer harmoniserade. 

Team NordiQ strävar efter att jobba utifrån Agenda 2030.

CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, sina produkter och tjänster. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar efterlevs, t.ex. i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska godtas och efterföljas.

Stefan är grundare av företaget Team NordiQ AB och har över 20 års erfarenhet av projekt med lösningar inom området informationshantering.

Står ni inför att genomföra en marknadsundersökning eller RFI så har Stefan en gedigen bredd och djup över marknadens system för dokument- och ärendehantering samt e-arkiv

Önskas en specialist för att förbereda förbättrat arbetssätt, gå igenom processer, ta fram klassificeringstruktur och upprätta en informationsmodell är Stefan rätt konsult för uppdraget.

Uppdragen varierar från att leverera en 1-dags workshop, eller utföra en 3 veckors utredning till att omfatta en 12 månader lång förstudie med beslutsunderlag inför byte av system.

Omfattningen i uppdragen spänner över användarbehov, organisationsfrågor, processer, informationsmodellering och olika systemval.

Peter är Certifierad Project Manager Professional (PMP®) med spetskompetens på upphandling av IT-lösningar och tjänster. Kan leda projekt i alla faser, från behovsanalys och förstudier till upphandling, avtal och genomförande.
Har ansvarat för ett stort antal projekt som resulterat i kontrakt och leveranser till stora företag/organisationer i såväl privat som offentlig sektor. I många fall så har ansvaret inkluderat upphandling av underleverantörer och molntjänster. Har även erfarenhet från att leda offshore leveranser.
Områden med stort fokus: Digital Transformation, Digital Customer Experience, CRM, Webb- och Portallösningar inklusive E-handel, molntjänster RFI, RFQ, RFP, LOU och Kammarkollegiets ramavtal för den offentliga sektorn. Medlem i Project Management Institute (PMI®).

William sköter tekniken på företaget och är utbildad inom server, nätverk och säkerhet.

Har ni behov kring ny design på hemsida eller i er applikation är William rätt för uppdraget.

Kontakta

Har ni frågor och funderingar om informationshantering hör av er till oss på

stefan.larsson@teamnordiq.se

Team NordiQ AB

Gåsvägen 12

60595 Norrköping

Tel. 0733-98 02 45

Epost: stefan.larsson@teamnordiq.se

http://www.teamnordiq.se

Organisations nr: 559237-4788

Registrerad för moms och F-skatt